Πιστοποιήσεις / Πτυχία Γερμανικής γλώσσας

Zertificat B1

Με την επιτυχή συμμετοχή στην εξέταση Zertifikat Deutsch (ZD) αποδεικνύετε ότι κατέχετε βασικές γνώσεις της γερμανικής καθομιλουμένης, οι οποίες σας επιτρέπουν την συνεννόηση σε όλα τα σημαντικά θέματα της καθημερινότητας. Με αυτήν την παγκοσμίως αναγνωρισμένη εξέταση αποδεικνύετε ότι είστε γνώστης των βασικών γραμματικών φαινόμενων και ότι βρίσκεστε σε θέση να κατανοείτε και να λαμβάνετε μέρος σε συζητήσεις γύρω από θέματα της καθημερινότητας. Έχετε την ικανότητα επίσης να περιγράφετε γραπτά και προφορικά απλές καταστάσεις και να κατανοείτε κείμενα που αφορούν στην καθημερινότητα.


Οι εξετάσεις του Goethe-Institut απευθύνονται προς όλους τους ενδιαφερόμενους, ανεξαρτήτως ηλικίας ή υπηκοότητας. Το Zertifikat Deutsch είναι μία εξέταση για ενηλίκους. Συνιστώμενο όριο ηλικίας για τη συμμετοχή: από 16 ετών. Σε περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος δεν εμπίπτει στο συνιστώμενο όριο ηλικίας και αποτύχει στις εξετάσεις, δεν έχει το δικαίωμα να υποβάλλει ένσταση κατά του αποτελέσματος, προβάλλοντας ως αιτία π.χ. λόγους μη εναρμόνισης των θεμάτων με την ηλικία του υποψηφίου ή παρόμοιους λόγους.


Οι εξετάσεις για το δίπλωμα ZERTIFIKAT B1 αποτελούνται από 3 ενότητες: • Leseverstehen: Μικρά και Μεσαία κείμενα όπως άρθρα, διηγήσεις, εκθέσεις ή παρόμοια και αγγελίες.

 • Hörverstehen: Κομμάτια διαλόγων, ολόκληρες συνομιλίες, συνεντεύξεις και μικρά κείμενα.

 • Schriftlicher Ausdruck: Δημιουργία 3 γραμμάτων Mündliche Prüfung: Διαρκεί περίπου 15 λεπτά και περιλαμβάνει ένα φιλικό διάλογο, ένα μονόλογο και μια συζήτηση.

Zertificat B2

Με το πιστοποιητικό γλωσσομάθειας Goethe-Zertifikat B2 αποδεικνύετε ότι έχετε καλές γνώσεις της επίσημης γερμανικής γλώσσας. Με τις γνώσεις αυτές είστε σε θέση να εκφράζεστε γραπτά και προφορικά με σαφήνεια πάνω σε μεγάλη ποικιλία θεμάτων και να κατανοείτε πολύπλοκα κείμενα.


Οι εξετάσεις του Goethe-Institut απευθύνονται προς όλους τους ενδιαφερόμενους, ανεξαρτήτως ηλικίας ή υπηκοότητας. Το Goethe-Zertifikat B2 είναι μία εξέταση για ενηλίκους. Συνιστώμενο όριο ηλικίας για τη συμμετοχή: από 16 ετών. Σε περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος δεν εμπίπτει στο συνιστώμενο όριο ηλικίας και αποτύχει στις εξετάσεις, δεν έχει το δικαίωμα να υποβάλλει ένσταση κατά του αποτελέσματος, προβάλλοντας ως αιτία π.χ. λόγους μη εναρμόνισης των θεμάτων με την ηλικία του υποψηφίου ή παρόμοιους λόγους.


Οι εξετάσεις για το δίπλωμα ZERTIFIKAT B2 αποτελούνται από 4 ενότητες: • Leseverstehen: 80 λεπτά. Σε αυτήν την ενότητα εξετάζεται η ικανότητα του υποψηφίου να κατανοεί 4 ειδών αφαιρετικά κείμενα.

 • Schriftlicher Ausdruck: 80 λεπτά. Σε αυτήν την ενότητα ο υποψήφιος καλείται να γράψει ένα γράμμα ή ένα mail περίπου 180 λέξεων σε μια εφημερίδα και να βρει δέκα λάθη σε ένα δοσμένο γράμμα.

 • Hörverstehen: 30 λεπτά. Σ” αυτήν την ενότητα εξετάζεται η ικανότητα του υποψηφίου να κατανοεί τις ουσιαστικές πληροφορίες δύο διαφορετικών ειδών κειμένων προφορικού λόγου. Το πρώτο κείμενο ακούγεται μία φορά κι ο υποψήφιος πρέπει να βρει και να διορθώσει τα λάθη και το δεύτερο ακούγεται 2 φορές κι ο υποψήφιος πρέπει να απαντήσει 10 ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής.

 • Mündliche Paar- oder Einzelprüfung: 15 λεπτά προετοιμασίας και 10 λεπτά για την εξέταση. Στην προφορική εξέταση ο υποψήφιος επιδεικνύει την ικανότητά του να επικοινωνεί προφορικά, να εκφράζεται σωστά και να συμμετέχει χωρίς μεγάλη δυσκολία σε μια συζήτηση. Ο υποψήφιος μπορεί να προετοιμαστεί 15 λεπτά και να κρατήσει σημειώσεις, δεν επιτρέπεται όμως να χρησιμοποιήσει βοηθήματα.

Zertificat C1

Με το πιστοποιητικό γλωσσομάθειας Goethe-Zertifikat C1 (ZMP) αποδεικνύετε ότι έχετε καλές γνώσεις της επίσημης γερμανικής γλώσσας. Με τις γνώσεις αυτές είστε σε θέση να εκφράζεστε γραπτά και προφορικά με σαφήνεια πάνω σε μεγάλη ποικιλία θεμάτων και να κατανοείτε πολύπλοκα κείμενα.


Το πιστοποιητικό γλωσσομάθειας Goethe-Zertifikat C1 αναγνωρίζεται διεθνώς και θεωρείται ως αποδεικτικό καλών γενικών γνώσεων στα γερμανικά. Σχεδόν όλα τα Studienkolleg (προπαρασκευαστικά τμήματα για τη φοίτηση στο πανεπιστήμιο), πολλά Ιδρύματα Τεχνολογικής Εκπαίδευσης και μερικά πανεπιστήμια αναγνωρίζουν αυτή την εξέταση ως πιστοποίηση επαρκών γνώσεων της γερμανικής γλώσσας για σπουδές στη Γερμανία. Οι εξετάσεις του Goethe-Institut απευθύνονται προς όλους τους ενδιαφερόμενους, ανεξαρτήτως ηλικίας ή υπηκοότητας. Το Goethe-Zertifikat C1 είναι μία εξέταση για ενηλίκους. Συνιστώμενο όριο ηλικίας για τη συμμετοχή: από 16 ετών. Σε περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος δεν εμπίπτει στο συνιστώμενο όριο ηλικίας και αποτύχει στις εξετάσεις, δεν έχει το δικαίωμα να υποβάλλει ένσταση κατά του αποτελέσματος, προβάλλοντας ως αιτία π.χ. λόγους μη εναρμόνισης των θεμάτων με την ηλικία του υποψηφίου ή παρόμοιους λόγους. Οι εξετάσεις για το δίπλωμα ZERTIFIKAT C1 αποτελούνται από 4 ενότητες: • Leseverstehen: 70 λεπτά. Ο υποψήφιος αποδεικνύει την ικανότητά του να κατανοεί 3 διαφορετικών ειδών κείμενα.

 • Schriftlicher Ausdruck: 80 λεπτά. Σ’ αυτήν την ενότητα ο υποψήφιος καλείται να γράψει ένα κείμενο σχετικά με ένα γράφημα μιας στατιστικής έρευνας. Μπορεί να επιλέξει ανάμεσα σε δύο έρευνες. Η δεύτερη άσκηση αφορά την επαναδιατύπωση ενός ανεπίσημου γράμματος σε επίσημη μορφή.

 • Hörverstehen: περίπου 40 λεπτά. Ο υποψήφιος καλείται να δείξει ότι κατανοεί τις ουσιαστικές πληροφορίες δύο διαφορετικών ειδών κειμένων που ακούει. Το πρώτο κείμενο το ακούει μία φορά και σημειώνει τις ζητούμενες πληροφορίες, ενώ το δεύτερο το ακούει 2 φορές και απαντά σε 10 ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής σχετικά με αυτό.

 • Mündliche Paar- oder Einzelprüfung: 15 λεπτά προετοιμασίας και 10 λεπτά για την εξέταση. Στην προφορική εξέταση ο υποψήφιος καλείται να δείξει ότι μπορεί πολύ άνετα να συμμετέχει σε μια συζήτηση. Αποτελείται από δύο μέρη: ένα μονόλογο και μια συζήτηση. Ο υποψήφιος μπορεί να προετοιμαστεί 15 λεπτά και να κρατήσει σημειώσεις, δεν επιτρέπεται όμως να χρησιμοποιήσει βοηθήματα.

Zertificat C2

Με το δίπλωμα (GDS) Grosses Deutsches Sprachdiplom αποδεικνύετε ότι έχετε γνώσεις γερμανικών σε επίπεδο σχεδόν μητρικής γλώσσας. Οι εξετάσεις του Goethe-Institut απευθύνονται προς όλους τους ενδιαφερόμενους, ανεξαρτήτως ηλικίας ή υπηκοότητας. Το Großes Deutsches Sprachdiplom είναι μία εξέταση για ενηλίκους. Συνιστώμενο όριο ηλικίας για τη συμμετοχή: από 18 ετών.


Σε περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος δεν εμπίπτει στο συνιστώμενο όριο ηλικίας και αποτύχει στις εξετάσεις, δεν έχει το δικαίωμα να υποβάλλει ένσταση κατά του αποτελέσματος, προβάλλοντας ως αιτία π.χ. λόγους μη εναρμόνισης των θεμάτων με την ηλικία του υποψηφίου ή παρόμοιους λόγους.


Call Now ButtonΚάλεσε μας & ενημερώσου!

Συνεχίζοντας να χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies. Μάθε περισσότερα

Οι ρυθμίσεις των cookies σε αυτή την ιστοσελίδα έχουν οριστεί σε "αποδοχή cookies" για να σας δώσουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία περιήγησης. Εάν συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε αυτή την ιστοσελίδα χωρίς να αλλάξετε τις ρυθμίσεις των cookies σας ή κάνετε κλικ στο κουμπί "Κλείσιμο" παρακάτω τότε συναινείτε σε αυτό.

Κλείσιμο